CZ | EN

Projekty EU

"Zlepšení automatizovaného systému videoinspekce železničního roštu" REG. Č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0011235

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vytvoření kompletního systému optimální kombinace hardware a nového software řešení video-inspekčního systému, který zlepší kvalitu automatického řešení vyhodnocování video inspekce železničního roštu a který doplní nové funkčnosti systému video inspekce. Systém bude tvořit soubor hardwarových a softwarových komponent, což bude představovat unikátní dílo výsledného průmyslového vzoru. Způsob, jakým bude hardware využit, a metody implementované v celém softwarovém řešení jsou předmětem vědecko-výzkumné práce a budou unikátním dílem. Výstupem bude prototyp (funkční hardwarově softwarový celek připravený pro experiment) a ověřená technologie (funkční hardwarově softwarový celek otestovaný na trati).

"Efektivní postupy tvorby výkresové dokumentace stávajících staveb - komplexní mapovací systém budov" REG. Č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012396

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je prostřednictvím aktivit průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje dosáhnout optimální kombinace hardware a software jako jeden integrovaný funkční celek, který umožní tvorbu dokumentace stavebních objektů, spočívající v jejím poloautomatickém vyhotovení, jenž bude využíváno zejména pro automatickou detekci objektů zájmu. Zajistí tak optimalizaci využití hmotných a personálních zdrojů, zvýšení produktivity a konkurence schopnosti organizací z ČR v rámci působení na globálním trhu a v EU. Výstupem projektu bude užitný vzor - funkční hardwarově softwarový celek otestovaný na vybraných budovách.

Více o projektu »

„Zhodnocení potenciálu pro zavedení řízení energetické efektivity na trakční energie pro Hnací vozidla na dráze“

Cílem projektu bude vytvoření studie pro ověření komerčního potenciálu navrhovaného řešení bez ohledu na místo využití (zdali se jedná o Českou republiku či zahraniční prostor), dále vytvoření samotného návrhu SW řešení pro optimalizaci HDV s ohledem na stanovené parametry podle výzkumu mezi dopravci, rovněž zjištění tržního potenciálu pro další rozvoj této myšlenky a navržení obchodního modelu.

Překládaný projekt je pokračováním projektu energetické náročnosti navazující na již realizované projekty pro sledování spotřeby spalovacích motorů hnacích vozidel s médiem NAFTA a sledování spotřeby elektrické energie hnacích vozidel (dále jen spotřeba DHV a EHV). Dopravním módem, kde byly předešlé studie a projekty realizovány, je vlaková doprava v rámci železničního provozu na tratích české republiky. Týká se především spotřeby hnacích vozů pro přepravu nákladů a osob.

V rámci této studie se provede vyhodnocení optimalizace nasazení hnacích vozidel na typové tratě s ohledem na jejich energetickou efektivitu, ztráty vodidel, ztráty trakční soupravy a venkovní teploty. Studie se bude zabývat posouzením komerčního potenciálu takového modelu z pohledu stanovení energetické efektivity pro možné odběratele logistického doporučovacího systému - jednotlivé dopravce na železnici.

V souvislosti s předpokládaným přechodem na hybridní model rozúčtování elektrické energie od roku 2019 pro uživatele tratí v ČR se dále vyplatí rozvinout systém sledování spotřeby na celou síť, nakolik dopravci budou vystaveni novému modelu pro platbu za spotřebu trakční EE podle skutečné spotřeby naměřené na EMS na vozidle. Doposud analyzováno na úrovni obecného modelu pro dopravce a přípravě části technické zadávací dokumentace pro IT řešení, s tím, že byl vysloven předběžný zájem na prohloubení teoretických i praktických logistických modelů ze strany dopravců.

„Pořízení elektromobilu do společnosti ENEX GROUP s.r.o.“

REG.Č: CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0022642

Pořízením elektromobilu se společnost ENEX GROUP s.r.o. se snaží o podporu zavádění nízkouhlíkové technologie a zvýšit tak svou konkurenceschopnost prostřednictvím zavádění inovativních technologií v oblasti elektromobility. Využívání efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií se prozatím ve společnosti běžně neuplatňuje. Předmětem projektu je pořízení vybraného vhodného elektromobilu Hyundai KONA a jeho každodenní užívání na provozovně společnosti ENEX GROUP s.r.o. na provozovně Teplice, Masarykova třída 668/29, 415 01 Teplice, katastrální území Teplice  Ve společnosti v následujícím období je plánován nákup pouze elektrovozidel, popř. příprava na výstavbu vlastní infrastruktury pro elektrický vozový park. Pořízené vozidlo je zcela elektrické povahy typu BEV a nahrazuje jedno současně užívané vozidlo se spalovacím motorem v majetku společnosti.