CZ | EN

Energy & Construction

Technicko - inženýrská činnost

Prováděné a zajišťované činnosti:

 • Vypracování Studií proveditelnosti pro úsporná energetická zařízení se zaměřením na obnovitelné zdroje energie (tepelná čerpadla, kogenerační jednotky, termické solární panely, fotovoltaické panely, malé vodní zdroje, větrná a geotermální energie).
 • Komplexní zpracování problematiky energetiky administrativních, bytových a rodinných domů včetně jejich návrhu a realizace se zaměřením na moderní a ekologické řešení.
 • Návrhy energeticky úsporných spotřebičů do rodinných a bytových domů, kancelářských, administrativních a účelových prostor.
 • Posuzování objektů a budov z hlediska energetické náročnosti podle prováděcí vyhlášky č.148/ 2007 Sb. k směrnici EPBD 2002/91/ES.
 • Posuzování objektů a budov z hlediska potřeb a spotřeby energií za stanovené období ( hod, den, měsíc, rok ) pro optimalizaci provozních nákladů pro vytápění, chlazení větrání, klimatizaci a osvětlení.
 • Administrace žádostí a zajištění požadovaných příloh (studie proveditelnosti, finanční výkazy, podklady , potvrzení atd.) pro splnění požadavků na úspěšné čerpání finančních prostředků z příslušných programů ministerstev ČR a z Operačních programů Strukturálních fondů EU.

  Zajištění realizačních prací, dodávek technologických zařízení a energetických celků

  Energeticko-technologické dodávky v oblasti dopravní energetiky:

  • Výstavba, rekonstrukce, modernizace, opravy a údržba elektrických zařízení, rozvoden, transformoven bez omezení napětí a zdrojů elektrickém energie.
  • Elektromontážní práce všeho druhu.
  • Vykonávaní revizí elektrických zařízení, bez omezení napětí, včetně bleskosvodů.
  • Výroba rozvaděčů dodavatelským způsobem na míru.
  • Inženýrsko-technická činnost v oblasti elektroenergetiky a termoenergetiky.
  • Vývoj a výroba elektronických zařízení pro elektroenergetiku dle žádostí odběratele.
  • Speciální služby pro elektroenergetiku (měření parametrů elektrických vedení, měření, nastavování a opravy elektrických ochran, výpočet parametrů pro nastavení elektrických ochran, revize a následné opravy elektrických zařízení).
  • Komplexní dodávky a montáže trakčních napájecích stanic a měníren vč. vstupních rozvoden a řídících systémů.
  • Dodávky a montáže distribučních transformačních stanic, rozvaděčů, elektrických předtápěcích zařízení pro železniční vozy, elektrického ohřevu kolejových výhybek, motorových pohonů a odpojovačů, dálkové řídící techniky.

   

   Stavebně – technická a realizační činnost

   Zajišťování a provádění technických dozorů investora při realizaci staveb :

   • Odevzdání a převzetí staveniště a zabezpečení zápisů do stavebního deníku.
   • Kontrola dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace výstavby.
   • Zajištění systematického doplňování dokumentace pro provedení stavby a evidence dokumentace dokončených částí stavby.
   • Projednání dodatků a změn dokumentace neprodlužující lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby.
   • Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě klientovi.
   • Spolupráce se zhotovitelem dokumentace a zhotoviteli stavby při provádění nebo navrhování opatření k odstranění případných vad dokumentace.
   • Sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly apod.).
   • Sledování vedení stavebních a montážních deníků.
   • Kontrola postupu prací dle časového plánu stavby a ustanoveními příslušných norem.
   • Příprava podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby.
   • Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí, účast na přejímkách, účast na kolaudačním řízení.
   • Kontrola odstraňování vad a nedodělků.

   Autorský dozor projektanta v průběhu realizace staveb:

   • Účast na kontrolních dnech svolávaných investorem.
   • Kontrola souladu vlastní realizace s projektovou dokumentací.
   • Poskytování konzultací a vysvětlení ke zpracované projektové dokumentaci.
   • Operativní řešení problémů a řešení detailů vzniklých vadou, nedostatečnou podrobností projektu nebo činností účastníků stavby.
   • Posouzení a schválení návrhů na změny oproti odsouhlasené dokumentaci.
   • Zpracování dokumentace schválené změny technického řešení.
   • Dohled nad průběhem zkušebních montáží, potřebných zkoušek a kontrol popř. zajištění odborného dohledu statika.
   • Spolupráce s technickým dozorem investora při řešení problémů s dodavatelem stavby.
   • Kontrola technologie provádění, navržených materiálů a technologií.

   Zajištění stavebních prací, dodávek stavebních materiálů, výrobků a technologií

   • Výběr zhotovitelů a zabezpečení smluvních vztahů pro realizaci staveb.
   • Práce spojené s realizací stavby, koordinace prací a dodávek přímých zhotovitelů stavby.
   • Zajištění realizace staveb na klíč .
   • Zajištění realizace stavebních dodávek pro rekonstrukci budov a energetického hospodářství.
   • Zajištění stavebních dodávek v oblasti energetiky v rámci rekonstrukce a výstavby nových dálnic, silnic a železničních koridorů.